ម៉ាករថយន្តគួរទុកចិត្តជាងគេទាំង ១០ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ នៅអាមេរិក

ការ​វាយ​តម្លៃ​របស់​ទស្សនាវដ្ដី​ Consumer Reports ដែល​ផ្អែក​លើ​​ទិន្នន័យ​នៃ​រថយន្ត​ចំនួន ៤២០ ០០០ គ្រឿង បាន​​ជា​លទ្ធផល​នូវ​ម៉ាក​រថយន្ត​គួរ​ឲ្យ​ទុក​ចិត្ត​ជាង​គេ​​ចំនួន ១០ នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក ដែល​មាន​ន័យ​ថា​ម៉ាក​រថយន្ត​ទាំង​នេះ​មិន​សូវ​មាន​បញ្ហា​ខូច​ខាត​ច្រើន និង​មិន​ខាត​បង់​តម្លៃ​​ខ្លាំង​ពេល​លក់​ចេញ​នោះ​ឡើយ។

១. Lexus

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
 • ទទួល​បាន​ ៨១ ពិន្ទុ​
 • ម៉ូដែល​​គួរ​ទុក​ចិត្ត​ជាង​គេ​គឺ Lexus IS
 • ​ម៉ូដែល​​​សូវ​គួរ​ទុក​ចិត្ត​ជាង​គេ​គឺ Lexus LS

២. Mazda

 • ទទួល​បាន​ ៧៧ ពិន្ទុ
 • ម៉ូដែល​​គួរ​ទុក​ចិត្ត​ជាង​គេ​គឺ Mazda MX-5 Miata
 • ​ម៉ូដែល​​​សូវ​គួរ​ទុក​ចិត្ត​ជាង​គេ​គឺ Mazda3

២. Toyota

 • ទទួល​បាន​ ៧៧ ពិន្ទុ
 • ម៉ូដែល​​គួរ​ទុក​ចិត្ត​ជាង​គេ​គឺ Corolla Hatchback
 • ​ម៉ូដែល​​​សូវ​គួរ​ទុក​ចិត្ត​ជាង​គេ​គឺ C-HR

៤. Porsche

 • ទទួល​បាន​ ៧៥ ពិន្ទុ
 • ម៉ូដែល​​គួរ​ទុក​ចិត្ត​ជាង​គេ​គឺ Cayenne
 • ​ម៉ូដែល​​​សូវ​គួរ​ទុក​ចិត្ត​ជាង​គេ​គឺ 718 Boxster/718 Cayman

៥. Genesis

 • ទទួល​បាន​ ៧១ ពិន្ទុ
 • ម៉ូដែល​​គួរ​ទុក​ចិត្ត​ជាង​គេ​គឺ G70
 • ​ម៉ូដែល​​​សូវ​គួរ​ទុក​ចិត្ត​ជាង​គេ​គឺ G90

៦. Hyundai

 • ទទួល​បាន​ ៦៩ ពិន្ទុ
 • ម៉ូដែល​​គួរ​ទុក​ចិត្ត​ជាង​គេ​គឺ Kona
 • ​ម៉ូដែល​​​សូវ​គួរ​ទុក​ចិត្ត​ជាង​គេ​គឺ Tucson

៧. Subaru

 • ទទួល​បាន​ ៦៨ ពិន្ទុ
 • ម៉ូដែល​​គួរ​ទុក​ចិត្ត​ជាង​គេ​គឺ BRZ
 • ​ម៉ូដែល​​​សូវ​គួរ​ទុក​ចិត្ត​ជាង​គេ​គឺ Ascent

៨. Dodge

 • ទទួល​បាន​ ៦៣ ពិន្ទុ
 • ម៉ូដែល​​គួរ​ទុក​ចិត្ត​ជាង​គេ​គឺ Challenger
 • ​ម៉ូដែល​​​សូវ​គួរ​ទុក​ចិត្ត​ជាង​គេ​គឺ Durango

៩. Kia

 • ទទួល​បាន​ ៦២ ពិន្ទុ
 • ម៉ូដែល​​គួរ​ទុក​ចិត្ត​ជាង​គេ​គឺ Soul
 • ​ម៉ូដែល​​​សូវ​គួរ​ទុក​ចិត្ត​ជាង​គេ​គឺ Stinger

១០. Mini

 • ទទួល​បាន​ ៥៩ ពិន្ទុ
 • ម៉ូដែល​​គួរ​ទុក​ចិត្ត​ជាង​គេ​គឺ Cooper
 • ​ម៉ូដែល​​​សូវ​គួរ​ទុក​ចិត្ត​ជាង​គេ​គឺ Countryman
ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម