រថយន្ត ១០ ម៉ូដែល​នេះ លក់ដាច់បានច្រើនជាងគេបំផុតនៅអាមេរិក នៅ​ ៦ខែដំបូង ឆ្នាំ ២០១៩

​ផ្អែក​តាម​​ទិន្នន័យ​ចំនួន​លក់​រថយន្ត​ប្រចាំ​ ៦ ខែ​ដំបូង​នៃ​ឆ្នាំ ២០១៩ បង្ហាញ​ថា​ជនជាតិ​អាមេរិក​​កាំង​ចូល​ចិត្ត​​ប្រើ​ប្រាស់​រថយន្ត​ភីកអាប់​​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត ដោយ​រថយន្ត​កំពូល​ទាំង ៣ នៃ​ចំណោម​រថយន្ត​លក់​ដាច់​ជាង​គេ​ទាំង ១០ គឺ​ជា​ប្រភេទ​រថយន្ត​ភីកអាប់​នេះ​ឯង។

១០. Toyota Corolla លក់​បាន ១៥២ ៨៦៨ គ្រឿង (តម្លៃ​ចាប់​ពី ១៩ ៥០០ ដុល្លារ)

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

៩. Honda Civic លក់​បាន​ ១៦៩ ១៧២ គ្រឿង (តម្លៃ​ចាប់​ពី ១៩ ៥៥០ ដុល្លារ)

៨. Chevrolet Equinox លក់​បាន​ ១៧៤ ១៥៧ គ្រឿង (តម្លៃ​ចាប់​ពី ២៣ ៨០០ ដុល្លារ)

៧. Nissan Rogue លក់​បាន​ ១៧៥ ២៦៧ គ្រឿង (តម្លៃ​ចាប់​ពី ២២ ៣៤០ ដុល្លារ)

៦. Toyota Camry លក់​បាន​ ១៧៦ ០០៨ គ្រឿង (តម្លៃ​ចាប់​ពី ២៤ ៦០០ ដុល្លារ)

៥. Honda CR-V លក់​បាន​ ១៧៦ ៩៤៤ គ្រឿង (តម្លៃ​ចាប់​ពី ២៤ ៥០០ ដុល្លារ)

៤. Toyota RAV4 លក់​បាន​ ២០០ ៦១០ គ្រឿង (តម្លៃ​ចាប់​ពី ២៦ ៥៤៥ ដុល្លារ)

៣. Chevrolet Silverado លក់​បាន​ ២៥៦ ៧៧៧ គ្រឿង (តម្លៃ​ចាប់​ពី ២៨ ៣០០ ដុល្លារ)

២. RAM 1500-3500 លក់​បាន​ ២៩៩ ៤៨០ គ្រឿង (តម្លៃ​ចាប់​ពី ៣៣ ៥០០ ដុល្លារ)

១. Ford F-Series លក់​បាន​ ៤៤៨ ៣៩៨ គ្រឿង (តម្លៃ​​ចាប់​ពី ២៨ ២០០ ដុល្លារ​សម្រាប់ F-150)

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម