រថយន្ត ១០ ម៉ូដែល ផ្នែកខាងក្នុងមានផាសុកភាពខ្ពស់បំផុត

US News & World Report បាន​បញ្ចេញ​បញ្ជី​មួយ​បង្ហាញ​អំពី​រថយន្ត​ដែល​​ផ្នែក​ខាង​ក្នុង​អាច​ផ្ដល់​ផាសុកភាព​ដល់​អ្នក​ដំណើរ​បាន​ខ្ពស់​បំផុត ដែល​គេ​បាន​សិក្សា​លើ​ចំណុច​សំខាន់ៗ​ដូច​ជា​កៅអី​អង្គុយ, ភាព​ទូលាយ, ការ​​បញ្ជា និង​បច្ចេកវិទ្យា​ជា​ដើម។

គួរ​ដឹង​ថា​ US News & World Report គឺ​ជា​​ស្ថាប័ន​ព័ត៌មាន​មួយ​របស់​អាមេរិក បង្កើត​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ១៩៤៨ ដែល​មាន​ឯកទេស​ខាង​ផលិត​ព័ត៌មាន, ​ផ្ដល់​ការ​ប្រឹក្សា, វិភាគ និង​ចាត់​ចំណាត់​ថ្នាក់​សកលវិទ្យាល័យ, មន្ទីរ​ពេទ្យ និង​រថយន្ត​ផង​ដែរ។ បញ្ជី​ដែល​បង្ហាញ​ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​​មាន​កម្រិត​ពិន្ទុ​ពេញ​ចំនួន ១០ ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​តម្លៃ​លក់​រថយន្ត​នៅ​អាមេរិក ៖

១០. Genesis G80 ៖ បាន​ពិន្ទុ ៨,៦ តម្លៃ​ចាប់​ពី​ ៤២ ១០០ ដុល្លារ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

៩. Kia K900 ៖ បាន​ពិន្ទុ ៨,៧ តម្លៃ​ចាប់​ពី ៥៩ ៩០០ ដុល្លារ​

៨. Genesis G90 ៖ បាន​ពិន្ទុ ៨,៧ តម្លៃ​ចាប់​ពី ៦៩ ៣៥០ ដុល្លារ​

៧. BMW 5 Series ៖ ពិន្ទុ ៨,៧ តម្លៃ​ចាប់​ពី ៥៣ ៤០០ ដុល្លារ​

៦. Audi A8 ៖ ពិន្ទុ ៨,៨ តម្លៃ​ចាប់​ពី ៨៣ ៨០០ ដុល្លារ​

៥. BMW 7 Series ៖ ពិន្ទុ ៨,៨ តម្លៃ​ចាប់​ពី ៨៣ ៦៥០ ដុល្លារ​

៤. Audi A5 ៖ ពិន្ទុ ៨,៩ តម្លៃ​ចាប់​ពី ៤៤ ២០០ ដុល្លារ​

៣. Audi A4 ៖ ពិន្ទុ ៨,៩ តម្លៃ​ចាប់​ពី ៣៧ ៤០០ ដុល្លារ

២. Mercedes-Benz E-Class ៖ ពិន្ទុ ៨,៩ តម្លៃ​ចាប់​ពី ៥៣ ៥០០ ដុល្លារ

១. Mercedes-Benz S-Class ៖ ពិន្ទុ ៩,២ តម្លៃ​ចាប់​ពី ៩១ ៣០០ ដុល្លារ​

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម