ឡានទាំង ១០ម៉ូដែល ដែលមិនធ្វើឲ្យម្ចាស់ឈឺក្បាលច្រើន ដោយ Toyota មាន ៧ម៉ូដែល

[បរទេស] យោងតាមការស្ទង់មតិប្រចាំឆ្នាំរបស់គេហទំព័រ Consumer Reports (CR) ទៅលើរថយន្តទាំង ១០ ម៉ូដែលដែលជារថយន្តដែលមានបញ្ហាតិចបំផុតក្នុងពេលប្រើប្រាស់ ដោយទិន្នន័យឆ្នាំនេះគឺផ្អែកលើរថយន្តជាង ៣០០ ០០០ គ្រឿង រួមទាំងម៉ូដែលឆ្នាំ ២០០០-២០២៣ និងម៉ូដែលដើមឆ្នាំ ២០២៤ មួយចំនួនផងដែរ៖

១) Toyota 4Runner ទទួលបានពិន្ទុ ៨៧/១០០

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២) Toyota Camry Hybrid ទទួលបានពិន្ទុ ៨៧/១០០

៣) Toyota Camry Hybrid ទទួលបានពិន្ទុ ៨៦/១០០

៤) Toyota Rav4 Prime ទទួលបានពិន្ទុ ៨៤/១០០

៥) BMW X5 ទទួលបានពិន្ទុ ៨២/១០០

៦) Subaru Forester ទទួលបានពិន្ទុ ៨២/១០០

៧) Toyota RAV4 ទទួលបានពិន្ទុ ៨០/១០០

៨) Acura RDX ទទួលបានពិន្ទុ ៨០/១០០

៩) Toyota Corolla ទទួលបានពិន្ទុ ៨៧៧/១០០

១០) Toyota Highlander Hybrid ទទួលបានពិន្ទុ ៧៥/១០០

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម