ឡានល្អៗ ១៥ម៉ូដែល បែរលក់មិនសូវដាច់ក្នុងឆ្នាំ២០១៩

២០១៩ គឺជាឆ្នាំដ៏ពិបាកមួយសម្រាប់ឧស្សាហកម្មរថយន្ត។ ជាក់ស្តែង Ford លក់រថយន្តស្ព័រ GT បានចំនួន ៧៥គ្រឿង, Dodge លក់រថយន្តស្ព័រ Viper បានតែ ៤គ្រឿងគត់ ខណៈរថយន្តលក់ដាច់បំផុតរបស់ Toyota គឺ RAV4។ ជាមួយគ្នានេះ ស្របពេលដែលមនុស្សជាច្រើនងាកទៅទិញរថយន្ត SUV ធ្វើឲ្យរថយន្តល្អៗជាច្រើន បែរលក់មិនសូវដាច់វិញក្នុងឆ្នាំ២០១៩ (លើទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក)។

រថយន្តទាំងនោះមានដូចជា៖

1. Lexus GS លក់បាន ៣ ៣៧៨គ្រឿង

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

2. Toyota Supra លក់បាន ២ ៨៨៤គ្រឿង

3. Nissan 370Z លក់បាន ២ ៣៨៤គ្រឿង

4. Subaru BRZ លក់បាន ២ ៣៣៤គ្រឿង

5. Jaguar F-Type លក់បាន ២ ២៧៩គ្រឿង

6. Genesis G90 លក់បាន ២ ២៣៨គ្រឿង

7. Audi TT លក់បាន ១ ៣២៤គ្រឿង

8. Lexus LC 500 លក់បាន ១ ២១៩គ្រឿង

9. Jaguar XF លក់បាន ១ ១៨៧គ្រឿង

10. Audi R8 លក់បាន ៥៧៤គ្រឿង

11. Volvo V90 លក់បាន ៥០០គ្រឿង

12. Kia K900 លក់បាន ៣៩០គ្រឿង

13. Nissan G-TR លក់បាន ៣៣១គ្រឿង

14. Acura NSX លក់បាន ២៣៨គ្រឿង

15. Alfa Romeo 4C លក់បាន ២៣៨គ្រឿង

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម