តោះមកស្គាល់ឡានដាក់លក់ដេញថ្លៃបានថ្លៃបំផុតចំនួន ១០ម៉ូដែល នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៣

[បរទេស] យោងតាមគេហទំព័រ Car and Driver បានធ្វើការដាក់បង្ហាញចេញនៅរថយន្តដែលដាក់ដេញថ្លៃដែលទទលបានតម្លៃខ្ពស់ជាងគេនៅឆ្នាំ ២០២៣ ។ ខាងក្រោមនេះ ជារថយន្តទាំង ១០ ម៉ូដែលដែលដាក់ដេញថ្លៃនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ ទទួលបានតម្លៃខ្ពស់បំផុត៖

១) Porsche 910 ម៉ូដែលឆ្នាំ ១៩៦៧ រថយន្តនេះត្រូវបានដាក់ដេញថ្ងៃ ដោយលក់បានតម្លៃ ២ ៥០០ ០០០ ដុល្លារ ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២) Ford Liquid Carbon GT ម៉ូដែលឆ្នាំ ២០២០ រថយន្តនេះត្រូវបានដាក់ដេញថ្ងៃ ដោយលក់បានតម្លៃ ១ ៧៩១ ០០០ ដុល្លារ ។

៣) Porsche Carrera GT ម៉ូដែលឆ្នាំ ២០០៥ រថយន្តនេះត្រូវបានដាក់ដេញថ្ងៃ ដោយលក់បានតម្លៃ ១ ៧៨១ ៤២០ ដុល្លារ ។

៤) Porsche 935 ម៉ូដែលឆ្នាំ ២០១៩ រថយន្តនេះត្រូវបានដាក់ដេញថ្ងៃ ដោយលក់បានតម្លៃ ១ ៦២៦ ០០០ ដុល្លារ ។

៥) Porsche 934 ម៉ូដែលឆ្នាំ ១៩៧៦ រថយន្តនេះត្រូវបានដាក់ដេញថ្ងៃ ដោយលក់បានតម្លៃ ១ ៥៥០ ០០០ ដុល្លារ ។

៦) Ford GT 66 Heritage Edition ម៉ូដែលឆ្នាំ ២០២១ រថយន្តនេះត្រូវបានដាក់ដេញថ្ងៃ ដោយលក់បានតម្លៃ ១ ៤៥១ ០០០ ដុល្លារ ។

៧) Ferrari GT 250 GTO Lusso ម៉ូដែលឆ្នាំ ១៩៦៣ រថយន្តនេះត្រូវបានដាក់ដេញថ្ងៃ ដោយលក់បានតម្លៃ ១ ៤០២ ០០០ ដុល្លារ ។

៨) Ford GT 66 Heritage Edition 14 mile ម៉ូដែលឆ្នាំ ២០២១ រថយន្តនេះត្រូវបានដាក់ដេញថ្ងៃ ដោយលក់បានតម្លៃ ១ ៣៨៥ ០០០ ដុល្លារ ។

៩) McLaren Senna ម៉ូដែលឆ្នាំ ២០១៩ រថយន្តនេះត្រូវបានដាក់ដេញថ្ងៃ ដោយលក់បានតម្លៃ ១ ២៨៦ ០០០ ដុល្លារ ។

១០) Ford GT 68 Heritage Edition ម៉ូដែលឆ្នាំ ២០១៩ រថយន្តនេះត្រូវបានដាក់ដេញថ្ងៃ ដោយលក់បានតម្លៃ ១ ២៥៦ ០០០ ដុល្លារ ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម