តោះមកស្គាល់ឡានអគ្គិសនីសុទ្ធស៊េរីថ្មីចុងក្រោយទាំង ១០ម៉ូដែល ជិះបានចម្ងាយឆ្ងាយជាងគេក្នុងឆ្នាំ ២០២៤

[បរទេស] យោងតាមគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Motor1.com បានធ្វើការដាក់បង្ហាញចេញនៅរថយន្តអគ្គិសនីសុទ្ធស៊េរិថ្មីចុងក្រោយដែលអាចបើកបរបានចម្ងាយឆ្ងាយនៅពេលសាកថ្មពេញម្តងដោយការប៉ាន់ស្មានពីទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា EPA ទាំង ១០ម៉ូដែលនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ ៖

១) Lucid Air Grand Touring អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៨៣០ គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាកថ្មពេញម្តង

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២) Chevrolet Silverado EV អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៧២៤ គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាកថ្មពេញម្តង

៣) Rivian R1T Dual Max អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៦៧៥ គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាកថ្មពេញម្តង

៤) Rivian R1S Dual Max អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៦៥៩ គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាកថ្មពេញម្តង

៥) Tesla Model S អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៦៤៦ គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាកថ្មពេញម្តង

៦) Hyundai Ioniq 6 Long range អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៥៨០ គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាកថ្មពេញម្តង

៧) Mercedes-Benz EQS 450 Plus អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៥៦៦ គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាកថ្មពេញម្តង

៨) Tesla Model 3 Long Range អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៥៤៨ គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាកថ្មពេញម្តង

៩) Mercedes-Benz EQS SUV អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៥៤៥ គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាកថ្មពេញម្តង

១០) Tesla Model X អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៥៣៩ គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាកថ្មពេញម្តង ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម