មកដឹងពីអត្ថន័យអក្សរកាត់មួយចំនួនរបស់រថយន្តដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃ | ចំណេះដឹងយានយន្ត

[​ចំណេះដឹងយានយន្ត] ជាទូទៅអក្សរកាត់ត្រូវបានប្រើនៅលើរថយន្ត ជាពិសេសប្រព័ន្ធសៀវគ្វីអគ្គិសនីរបស់រថយន្ត ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចង់ក្រងជាឯកសារ ឬ មេរៀន។ ដូច្នេះ ការរៀនមើលសៀវគ្វីអគ្គិសនី ឬប្រព័ន្ធភ្លើងរថយន្ត អ្នកត្រូវយល់ច្បាស់ពីអត្ថន័យអក្សរកាត់ជាពាក្យបច្ចេកទេសជាមុន។ ខាងក្រោមនេះ នឹងបង្ហាញពីខ្លឹមសារជាភាសាខ្មែរ។

ពាណិជ្ជកម្ម

Sponsored