រថយន្ត ១០ ម៉ូដែលមានគេជិះយូរឆ្នាំបំផុត ទើបព្រមលក់ចេញ

iSeeCars.com ដែល​ជា​វិបសាយ​វិភាគ​ទីផ្សារ​រថយន្ត​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក បាន​បង្ហាញ​នូវ​រថយន្ត ១០ ម៉ូដែល​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​ម្ចាស់​ដើម​ប្រើ​ប្រាស់​យូរ​ឆ្នាំ​បំផុត​ទើប​ព្រម​ដូរ​ចេញ។ លទ្ធផល​គឺ​បាន​មក​ពី​ការ​វិភាគ​លើ​រថយន្ត​ជាង ៥ លាន​គ្រឿង លក់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​ម្ចាស់​ដើម នៅ​ចន្លោះ​ខែ​មករា ២០១៤ និង​ខែ​ធ្នូ ២០១៨។

១. Toyota Land Cruiser ៖ ១១,៤ ឆ្នាំ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២. Chevrolet Corvette ៖ ១០,៥ ឆ្នាំ

៣. Mercedes SL-Class ៖ ១០,៣ ឆ្នាំ

៤. Audi TT ៖ ១០,២ ឆ្នាំ

៥. Ford Expedition ៖ ១០,១ ឆ្នាំ

៦. Ford Mustang ៖ ១០ ឆ្នាំ

៧. Toyota 4Runner ៖ ១០ ឆ្នាំ

៨. Porsche 911 ៖ ៩,៩ ឆ្នាំ

៩. Toyota Sequoia ៖ ៩,៩ ឆ្នាំ

១០. Toyota Avalon ៖ ៩,៧ ឆ្នាំ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម