ឡានអគ្គិសនីចំនួន ៩ ម៉ូដែលរបស់ប្រទេសចិន ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ផ្កាយ ៥ ក្នុងការធ្វើតេស្តសុវត្តិភាពប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុប Euro NCAP

[បរទេស] នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ អង្គភាពវៃតម្លៃធ្វើតេស្តផ្នែកសុវត្ថិភាពប្រចាំនៅអឺរ៉ុប Euro NCAP បានធ្វើតេស្តសាកល្បងរថយន្តចំនួន ១៧ ម៉ូដែលដោយមាន ៩ ម៉ូដែល​ក្នុង​ចំណោម​រថយន្ត​ទាំង​នោះ​ជា​រថយន្តអគ្គិសនីសុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តប្រទេស​ចិន ដែលរួមមានដូចជា៖

  • Xpeng G9 ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤

  • XPeng P7 ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
  • BYD Tang EV ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤

  • BYD Seal-U ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤

  • BYD Seal ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤

  • BYD Dolphin ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៣

  • Nio EL7 ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤

  • Nio ET5 ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៣

  • Smart #3 ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៣

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម