គ្រឿងបង្គុំនៃម៉ាស៊ីនសាំងរបស់រថយន្ត | ចំណេះដឹងយានយន្ត

[​ចំណេះដឹងយានយន្ត] ការដំណើរការនៃម៉ាស៊ីនរថយន្ត មានការចូលរួមពីផ្នែកនៃគ្រឿងបង្គុំជាច្រើន ដើម្បីជួយអោយវាមានដំណើរការ ក្នុុងនោះដែរក្រុមការងារ ខេមបូ អូតូសូមលើកយកនូវគ្រឿងបង្គុំរបស់ម៉ាស៊ីនសាំង (petrol engine) មកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអោយបានស្គាល់ដូចខាងក្រោម៖

 • គម្របក្បាលស៊ីឡាំង (Cylinder Head Cover)

 • ក្បាលស៊ីឡាំង (Cylinder Head)

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
 • បន្ទប់ឡឺប្រឺកាំង (Crankcase)

 • ទម្រប្រេង (Oil Pan)

 • ពីស្តុង (Piston)

 • ប៊ីយ៉ែល (Connecting Rod)

 • ដងបង្វិល ឬវីឡឺប្រឺកាំង (Crankshaft)

 • ស៊ូប៉ាប់ (Valve)

 • រឺស័រស៊ូប៉ាប់ (Valve Spring)

 • ដងរ៉ែកអាកាម (Rocker Arms)

 • ឡាបដងរ៉ែកអាកាម (Rocker-arm Shaft)

 • ដងអាកាម (Camshaft)

 • កង់ស្ពឺអាកាម (Timing gear)

 • ច្រវាក់អាកាម (Timing chain)

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម