មកស្គាល់រថយន្តទាំង ១០ម៉ូដែល ដែលក់ដាច់ជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ ២០២៤

[បរទេស] យោងតាមគេហទំព័រ Motor1 បានធ្វើការបង្ហាញពីរថយន្តដែលលក់ដាច់បំផុតទាំង ១០ ម៉ូដែលនៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០២៤  ។ ខាងក្រោមនេះ ជារថយន្ដដែលលក់ដាច់ជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ៖

  • ១) Ford F-Series ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយ លក់បានចំនួនសរុប ១៥២ ៩៤៣ គ្រឿង

  • ២) Chevrolet Silverado ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយលក់បានចំនួនសរុប ១២៧ ៥៦៣ គ្រឿង

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
  • ៣) Toyota RAV4 ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយ លក់បានចំនួនសរុប ១២៤ ៨២២ គ្រឿង

  • ៤) Tesla Model Y ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយ លក់បានចំនួនសរុប ១០៩ ០០០ គ្រឿង

  • ៥) Honda CR-V ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយ លក់បានចំនួនសរុប ៩៥ ០៣៨ គ្រឿង

  • ៦) Nissan Rogue ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយ លក់បានចំនួនសរុប ៨៩ ៤១៧ គ្រឿង

  • ៧) Ram ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយ លក់បានចំនួនសរុប ៧៨ ៣៣៧ គ្រឿង

  • ៨) Toyota Camry ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយ លក់បានចំនួនសរុប ៧៨ ៣៣៧ គ្រឿង

  • ៩) GMC Sierra ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយ លក់បានចំនួនសរុប ៦៨ ៥៩៧ គ្រឿង

  • ១០) Honda Civic ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយ លក់បានចំនួនសរុប ៦១ ៩២៩ គ្រឿង ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម